Odstoupení od smlouvy

  • Pokud nejste spokojen se zakoupeným zbožím, nebo jej chcete vrátit z jiných důvodů, prosíme Vás o zaslání oznámení prostřednictvím následujícího formuláře mailem nebo poštou na naši adresu. Vyplněný formulář nám zašlete do 14 dnů po doručení zboží. Poučení najdete pod formulářem.
  • Zboží nám prosím doručte kompletní, nepoškozené, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný, jinak zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Formulář na odstoupení od smlouvy ke stažení

Email - info@kniland.sk

nebo

List: Kniland s. r. o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy na zboží: ..............
- Datum objednání: ………
- Datum převzetí: ..............
- Jméno a příjmení spotřebitele: ..............
- Adresa spotřebitele: ..............
- Číslo objednávky (najdete v emailu s potvrzením objednávky, případně na faktuře): ..

Platbu mi vraťte:
- Převodem na účet *: (uveďte číslo účtu)

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

Datum ..............

 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy (vrátit zakoupené zboží) bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Kniland s. r. o. , se sídlem Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, identifikační číslo: 50365363, formou jednostranného právního jednání (například emailem nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
  • Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.